Translate This Page

Covid-19 has been declared a worldwide pandemic by the worldwide health organisation (WHO). COVID-19 is extremely contagious and is believed to be spread mainly from person-to-person contact.

As responsible business owners, Gwynedd Paranormal Investigations will be putting preventative measures in place to reduce the spread of COVID-19. Our priority is to protect our guests and team members as best we can by following all guidelines published by WHO and the Welsh Government. The following list highlights what we are doing to prevent the spread of COVID-19:

 • Social distancing measures will be in place between your team leader.
 • Each team will be made up of a maximum of 10 members to a team.
 • You WILL NOT have any social interaction with any other team during the event.
 • Hand sanitiser will be available to guests for use during the event and must be used upon entry to the building.
 • Facemasks will be mandatory at all times during the event. Anyone who is exempt from wearing a mask due to a medical condition, must provide proof. If you do not wear a mask and provide proof of exemption, you will be asked to leave.
 • All entrance and exit doors to the property will be cleaned as well as internal doors, between vigils and tea breaks.
 • Only healthy guests should attend. If you do not feel well, stay at home! Your temperature will be taken upon arrival. If you are found to have a temperature of 37.8 or more, you will be asked to leave. If you appear to be displaying any other symptoms of COVID-19 you will be asked to leave. In regard to our cancellation policy no refund will be issued.
 • A phone number MUST be provided on your signed terms and conditions form for track and trace purposes.


Should you have any concerns or further questions please do not hesitate to contact us.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Mae Covid-19 wedi cael ei ddatgan yn bandemig ledled y byd gan y sefydliad iechyd ledled y byd (WHO). Mae COVID-19 yn heintus dros ben a chredir ei fod wedi'i ledaenu'n bennaf o gyswllt person i berson.

Fel perchnogion busnes cyfrifol, bydd Gwynedd Paranormal Investigations yn rhoi mesurau ataliol ar waith i leihau lledaeniad COVID-19. Ein blaenoriaeth yw amddiffyn ein gwesteion ac aelodau ein tîm orau ag y gallwn trwy ddilyn yr holl ganllawiau a gyhoeddwyd gan WHO a Llywodraeth Cymru.

Mae'r rhestr ganlynol yn tynnu sylw at yr hyn yr ydym yn ei wneud i drio atal  COVID-19 rhag lledaenu:

 • Bydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith rhwng eich arweinydd tîm.
 • Bydd pob tîm yn cynnwys hyd at 10 person.
 • NI FYDD gennych unrhyw ryngweithio cymdeithasol ag unrhyw dîm arall yn ystod y digwyddiad.
 • Bydd glanweithydd dwylo ar gael i westeion i'w ddefnyddio yn ystod y digwyddiad a rhaid ei ddefnyddio wrth fynd i mewn i'r adeilad.
 • Bydd masgiau wyneb yn orfodol bob amser yn ystod y digwyddiad. Rhaid i unrhyw un sydd wedi'i eithrio rhag gwisgo mwgwd oherwydd cyflwr meddygol, ddarparu prawf. Os na fyddwch yn gwisgo mwgwd ac yn darparu prawf eithrio, gofynnir ichi adael.
 • Bydd holl ddrysau mynediad ac allanfa'r eiddo yn cael eu glanhau yn ogystal â drysau mewnol rhwng gwylnosau a seibiannau te.
 • Dim ond gwesteion iach ddylai fod yn bresennol. Os nad ydych chi'n teimlo'n dda, arhoswch gartref!
 • Cymerir eich tymheredd wrth gyrraedd. Os canfyddir bod gennych dymheredd o 37.8 neu fwy, gofynnir ichi adael. Os yw'n ymddangos eich bod yn arddangos unrhyw symptomau eraill o COVID-19 gofynnir i chi adael. O ran ein polisi canslo ni roddir ad-daliad.
 • RHAID darparu rhif ffôn ar eich ffurflen telerau ac amodau wedi'u llofnodi at ddibenion olrhain ac olrhain.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau pellach peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.